Barvynski, dr, Bohdan     Konaszewyczi w Peremyskij zemli v XV i XVI stulitiu. Zapysky Naukowoho Towarystwa im. Szewczenka t. C50. Jubilejnyj zbirnyk na poszanu akad. Kiryla Studynskoho, cz. II. Praci istoriczni (Konashevich family in Przemyls land in XV and XVI century. Notes of Shevtchenko Society vol. C50. Anniversary collection by Kiril Studinski, part II.) Historic Works, Lviv 1930 strony 10-175

 

 

Zalozone przez Popielow osiedle Kotow, zasobne w zupy solne, w wyniku sporu z krolem Zygmuntem Starym zostalo Popielom odebrane i dolaczone do osobistego majatku krolowej Bony. Dopiero krol Zygmunt August po wstapieniu na tron potwierdzil przywilej Wladyslawa Jagielly i przywrocil Popielom wlasnosc Kotowa.

Ponizszy dokument spisany w Krakowie, 11 kwietnia 1549 roku jest potwierdzeniem przywileju krola Wladyslawa Jagielly z 21 lipca 1427 roku dla Hrycka i Tyszka Popielow nadajacy im puste ziemie dla zalozenia wsi (Ratyczna):

 

I

n nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Cum in rebus humanis nihil sit firmum et perpetuum, esd omnia fluxa et caduca prudenti consilio inventum est, ut ea litterarum monumentis mandentur, quae ad posteritatis memoriam transire debent. Proinde nos Sigismundus Augustus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, necnon terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cuiaviae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Culmensis, Elbingensis, Pomeraniaeque etc. dominus et haeres, significamus praesentibus literis, quorum interest universis praesentibus et futuris, harum notitiam habituris. Exhibitas nobis esse litteras Serenissimi Wladisllai Regis Poloniae, Proavi nostri, sigillo elus appenso communitas, donationem loci vacui seu deserti super fluvio dieto Ratyczna siti in se continrntes supplicatumque, ut eas approbare, confirmare et innovare dignaremur, quarum tenor est iste.

[tu cytowany jest w calosci oryginalny przywilej krola Wladyslawa Jagielly z 1427 roku]

Quas quidem litteras uti salvas, sanas et integras nullique suspicioni obnoxias, auctoritate nostra Regia approbandurn, confirmandum et innovandum duximus, approbanmusque, confirmamus et innovamus praesentibus litteris, decernentes eas robur debitae firmitatis obtinere. In cuinus rei fidem et evidentius testimonium sigillum nostrum praesentibus est subappensum. Datum Cracoviae, feria quinta post Dominicam Judica proxima anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo nono, Regni nostri vigesimo. Praesentibus Reverendissimo in Christo Patre Domino Samuele Macieiowsky Episcopo Cracoviensi et Regni Poloniae cancellario, necnon Magnificis, Venerabilibus et Generosis Joanne de Koscielecz Palatino Inowlodislaviensi et Brzestensi Dobrzynensi Kowalensique Capitaneo, Petro Opalinsky Gniznensi et Costensi Olstinensique Capitaneo, Spytkonede Tarnow Woiniczensi, Regni Nostri Thesaurario et Brzezniczensi, Krzepicensi, Krzesoviensique Capitaneo, Stanislao Maczieiowsky Lublinensi, serenissimae Coniugis nostrae Curiae. Magistro et Capitaneo Zawichosiensi, Severino Bonar de Balicze Sandecensi ac Oswiacimensis, Zatoriensis Ducatuum, Bieczensi, Rapsthinensique Capitaneo, Nicolao Grabia Helniensi, Regni nostri Vicecancellario et Capitaneo Lubomlensi, Joanne Komorowsky Polanecensi, Nicolao Liutomirsky Czechoviensi Tribuno, Maiori Siradiensi, Joanne Bonar Oswiacimensi Castellanis, Jacobo Uchansky Decano Ploczensi, Archidiacono Warsoviensi, Valentino Dembiensky Curiae nostrae Refferendario, Andrea Czarnkowski Gnesnensi et Lenciciensi Praeposito ac Scholastico, Joanne Przerembski Praeposito, Philippo Padniewsky Cantore Cracoviensi, Secretariis nostris, Nicolao Mniszek de Magna Kunczycze BurgrabioCraconviensi, Cubiculi nostri Praefecto ac Lucoviensi Socaliensique Capitaneo, Joanne Lutomirski Burgrabio Cracoviensi, Curiae nostrae Thesaurario, Nicolao Myskowsky Incisore regni et capitaneo Miedzyrzeczensi, Stanislao Ligeza Pocillatore et Capitaneo Thischowiczensi, Gabriele Tarlo Dapifero mensae nostrae et Capitaneo Chelmensi et allis quam plurimis dignitariis et officialibus nostris circa praemissa existentibus. Datum per manus praefati Reverendissimi etc. Relatio elusdem etc.

Castr. Premisl, T. 312, pag. 305-308.

 

 

[Dokument powyzszy wraz z odpisem przywileju Jagielly wydany byl zainteresowanym w formie transsubstancjacji, razem z nastepujacym dekretem krola Zygmunta Augusta wydanym w Piotrkowie, 4 lutego 1563 roku]

 

Sigismundus Augustus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae Samogitiaeque etc. dominus et haeres. Significamus tenore praesentium quibus expedit universis et singulis, contineri in actis Cancellatiae nostrae infrascriptas litteras sub hac verborum serie.

[tu przytoczony jest w calosci powyszy dokument potwierdzajacy przywilej Jagielly, wraz z samym przywilejem]

Nos itaque Sigismundus Augustus Rex praefatus, adducti supplicationibus Nobilium Petri, Romani, Nicolai et Pauli Popielow, litteras praeinsertas ex actis Cancellariae nostrae et ipsis easdem) extradi mandavimus. Harum testimonio, quibus sigillum est appensum, Petricoviae, in Conventu Regni nostri Generali, feria quiata post festum Purificationis Beatae Mariae Virginis proxima, anno Domini milliesimo quingentesimo sexagesimo tertio, Regni nostri trigesimo quarto). Joannes Ocieski Regni P. Cancellarius, Relatio Magnifici Joannis de Ocieschino R. P. Cancellarii, Cracoviensis Generalis ae Oswiecimensis, Zatoriensis, Samboriensis, Olstinensisque Capitanei).

[Powyzszy dekret wraz z oryginalnym przywilejem Jagielly i potwierdzeniem przywileju przez Zygmunta Augusta zarejestrowany zostal w przemyskich aktach grodzkich (Castr. Premisl. T. 312, pag. 305-308) " Nobilis Joannes Popiel Romanowicz in villa Popiele et Kotow sortium suarum haeres" i inni czlonkowie rodu Popielow.


Przetlumaczylem sam, poniewaz od roku, nikt nie zdecydowal sie pomoc w tlumaczeniu. Z pomoca slownika i zerowej znajomosci laciny. Moze ktos sie zmobilizuje i poprawi. (sp)

W imie Pana naszego niech sie stanie. Ku wiecznej rzeczy pamieci. Podczas gdy nic z rzeczy ludzkich nie trwa wiecznie, wszystko jest przemijajace i zanikajace, rozsadnie jest pomyslec, ze ten zapisek moze przetrwac. Przeto my, Zygmunt Augist z laski Boga krol Polski, Wielki Ksiaze Litwy, a takze pan i dziedzic ziem Krakowskiej, Sandomierskiej, Sieradzkiej, Leczyckiej, Kujawskiej, Ruskiej, Pruskiej, Mazowieckiej, Samogickiej, Kolnenskiej, Elblaskiej, Pomorskiej, etc. oznajmiamy nasza wole wszystkim ktorych to dotyczy, teraz i po wsze czasy tym oto pismem.Okazano nam pismo Najdostojniejszego Wladyslawa Krola Polski, naszego pradziada, prawdziwe i z jego pieczecia, o darowaniu niezamieszkalych lub opuszczonych ziem polozonych w calosci w dorzeczu rzeki Ratycznej i proszono nas abysmy zezwolili, potwierdzili, uznali i odnowili co nastepuje.

[tu cytowany jest w calosci oryginalny przywilej krola Wladyslawa Jagielly z 1427 roku]

Ktore pismo jest istotnie waznym, prawdziwym bez watpienia dekretem przez naszego Krola zatwierdzonym i potwierdzonym i ktory my zatwierdzamy, potwierdzamy i odnawiamy [przywileje] i orzekamy ze maja moc prawna. W ktorej sprawie wiernie i dowodnie pieczec nasza przystawiamy. Sporzadzono w Krakowie w najblizsza piata niedziele po [nie moglem odcyfrowac daty] roku Panskiego tysiac piecset czterdziestego dziewiatego. W obecnosci Przewielebnego pana i Ojca Samuela Maciejowskiego biskupa Krakowskiego i kanclerza Krolestwa Polskiego a takze Wielmoznego i Dostojnego Jana z Koscielcza wojewody Inowroclawskiego i starosty krolewskiego Brzeskiego i Dobrzynskiego, Piotra Opalinskiego namiestnika Gnieznienskiego i Kostrzynsko-Olsztynskiego, Spytka wojskiego Tarnowskiego, Skarbnika naszego Krolestwa i starosty krolewskiego Brzeznickiego, Krzepickiego i Krzeszowskiego, Stanislawa Maciejowskiego Marszalka naszego Dworu, mistrza i starosty krolewskiego Zawichostskiego Sewreyna Bonara z Balicz starosty Sadeckiego, Oswiecimskiego i Zatorskiego, starosty krolewskiego Bieleckiego i Rapsztynskiego Mikolaja hrabiego Helskiego, wicekanclerza naszego krolestwa i starosty krolewskiego Lubowlskiego Jana Komorowskiego Polanieckiego, Mikolaja Lutomireskiego pulkownika Czechowskiego, burmistrza Sieradzkiego Jana Bonara, kasztelana Oswiecimskiego, Jakuba Uchanskiego dziekana Plockiego i arcydiakona Warszawskiego, Walentyna Debienskiego referendarza naszego Dworu, Andrzeja Czarnkowskiego Gnieznienskiego i Leczyckiego przelozonego nad szkolami i teologa, Jana Przerebskiego przelozonego nad szkolami, Filipa Padniewskiego kantora Krakowskiego i naszego sekretarza, Mikolaja Mniszka z Kunczyc Wielkich burgrabi Krakowskiego, naszego szambelana i starosty krolewskiego Lukowskiego i Sokalskiego, Jana Lutomirskiego burgrabiego Krakowskiego i skarbnika naszego Dworu, Mikolaja Myszkowskiego krolewskiego pisarza i starosty krolewskiego Miedzyrzeckiego, Stanilawa Ligezy czesnika i starosty krolewskiego Cisowskiego, Gabriela Tarly stolnika krolewskiego i starosty krolewskiego Chelmskiego i wielu innych dygnitarzy i urzednikow naszych ktorzy byli obecni. Sporzadzono reka wyzej wymienionego [sekretarza] przewielebnego, etc.

Ksiegi katastralne Przemysl t. 312 str. 305-309

 

[Dokument powyzszy wraz z odpisem przywileju Jagielly wydany byl zainteresowanym w formie transsubstancjacji, razem z nastepujacym dekretem krola Zygmunta Augusta wydanym w Piotrkowie, 4 lutego 1563 roku]

 

Zygmunt August z laski Boga Krol Polski, Wielki Ksiaze Litwy, pan i dziedzic Rusi, Prus, Mazowsza, Samogicji, etc. Wszystkim i kazdemu z osobna oglasza sie ponizszy dokument z naszej kancelarii.

[tu przytoczony jest w calosci powyszy dokument potwierdzajacy przywilej Jagielly, wraz z samym przywilejem]

My wymienionych tytulow Zygmunt August Krol Najwyzszy przywiedziony prosba Szlachetnych Piotra, Romana, Mikolaja i Pawla Popielow nakazalismy aby powyzsze pismo wreczono im, na dowod czego nasza pieczec zostala przystawiona w Piotrkowie w sadzie krolewskim w piata najblizsza niedziele po swiecie Oczyszczenia Blogoslawionej Marii Dziewicy roku Panskiego tysiac piecset szscdziesiatego trzeciego. Jan Ocieski Krolestwa Polskiego kanclerz i starosta krolewski Krakowski, Oswiecimski, Zatorski, Samborski i Olsztynski.

Poprzednia strona | Strona domowa | Nastepna strona


[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-13.
Copyright 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.